Програма вивчення навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.


Мета: поглиблення спеціальної підготовки техніка з автоматизації широкого профілю, надбання студентами цілісного підходу при складанні математичного опису різноманітних об’єктів та систем; методах моделювання та розв’язання лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь; методах апроксимації та інтерполяції фізичних залежностей, що не мають точного аналітичного опису; моделюванні електромеханічних, гідро-, аеро-, пневмодинамічних, хіміко-технологічних процесів, вибору оптимальних режимів їх роботи; побудові автоматичних систем керування з метою проектування та дослідження простих та складних систем управління промисловими об’єктами та технологічними комплексами в будь-яких галузях народного господарства. Призначається (ІЕЕСУ; ФЕКІ; семестр 6; АКІТ-16-1, АКІТ-16-1зс, АКІТ-16-2)

Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Перша частина включає загальні питання курсу, електропривод з двигунами постійного струму, асинхронними, синхронними

Дисципліна "Моделювання електротехнічних систем" вивчається у 6 семестрі підготовки бакалавра. У результаті вивчення дисципліни студент набуде знань з питань теорії та практики застосування моделювання при аналізі та синтезі автоматизованих електротехнічних систем.
Курс розрахований на студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».


Освітньо-професійна програма підготовки магістра.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є енергетичне господарство об’єктів промисловості, принципи проведення енергоаудиту та методи оцінки їх енергоефективності, підходи до розробки заходів з енергоресурсозбереження.


Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Перша частина включає загальні питання курсу, лінійні та нелінійні системи автоматичного керування

Курс розрахований на студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Друга частина включає дискретні та оптимальні системи автоматичного керування.