«Звітність підприємства» – курс, метою якого є формування знань студентів щодо організації, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів. Курс призначено для студентів 4 курсу зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр».