Макроекономіка як складова економічної теорії – це наука про закономірності розвитку народного господарства, тобто економічного макросередовища.

Мета викладання дисципліни – формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та інструментарій ринкового й державного регулювання національної економіки; засвоєння системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок щодо дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки шляхом використання універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.