Дисципліна "Дослідження операцій в транспортних системах" викладається на другому курсі в третьому і четвертому семестрах для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)".

Загальна кількість годин - 90 / 3 кредити. Шаблон курсу - типовий.

Метою викладання навчальної дисципліни "Дослідження операцій в транспортних системах" є вивчення головних математичних моделей, що відображають транспортний процес, і методів їх побудови і знаходження оптимальних рішень.

Під час вивчення студенти вивчають пять тем:

Модуль № 1: 1. Побудова лінійних оптимізаційних моделей. 2. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування. 3. Розв’язання задач лінійного програмування симплекс-методом.

Модуль № 2: 4. Транспортна задача. 5. Мережеві графіки. Розрахунки часових параметрів мережевих графиків.